PRIVACYVERKLARING

De Stichting “Keimpetille It Pontsje Werom” (hierna ‘De Stichting’) respecteert de privacy van haar contacten, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. We willen daar als stichting in alle gevallen buitengewoon zorgvuldig mee omgaan en daarom maken wij hier graag transparant welke data wij verzamelen en wat wij daarmee doen en wat de mogelijkheden van betrokkenen zijn om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) , ook wel GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd, is Europese wetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming Persoonsgegevens, de WBP.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

De huidige op de website, https://fietspontkeimpetille.nl, beschikbare versie van de Privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwere versie de huidige versie vervangt.

De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Stichting “Keimpetille It Pontsje Werom”, gevestigd op de Keimptilsterdyk 8, 9035 VL  Dronrijp en ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nr. 01115717.

Persoonsgegevens
worden met het volgende doel binnen onze stichting bewaard:

  1. Voor de registratie van en communicatie met de vrijwilligers die bij de Stichting werkzaam zijn;
  2. Voor het informeren over dienstroosters;
  3. Voor het versturen van Pontbrieven en aankondigen van evenementen;
  4. Voor de registratie van en communicatie met de donateurs van de Stichting.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer(s)
  • IBAN nummer (alleen donateurs)
  • Adresgegevens (alleen donateurs)

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Over het algemeen bevatten bedrijfsgegevens geen directe of indirecte link met een natuurlijk persoon. Sponsors als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, tenzij de gegevens te herleiden zijn naar persoonsgegevens die niet openbaar zijn. Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.

Communicatie en informatie
De bestaande vrijwilligers zijn per e-mail geïnformeerd over de inwerkingtreding van de privacywet, over de door de stichting van hen geregistreerde persoonsgegevens, en het doel van de registratie. De bestaande vrijwilligers zijn erop gewezen dat de voor hen toegankelijke overzichten alleen bestemd zijn voor intern gebruik. Nieuwe vrijwilligers en donateurs wordt vooraf meegedeeld welke persoonsgegevens van hen worden geregistreerd en met welk doel. Zij worden erop gewezen dat de voor hen toegankelijke overzichten alleen bestemd zijn voor intern gebruik.

Toestemming
De bestaande vrijwilligers en donateurs zijn erop gewezen dat er zonder tegenbericht vanuit wordt gegaan dat zij toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun persoonsgegevens.

Protocol voor inzage en/of rectificatie
Voor wijziging, verwijdering, correctie of aanvulling van geregistreerde gegevens volstaat een mail aan de secretaris van de Stichting via pontsjewerom@gmail.com

Gegevens oud-vrijwilligers en donateurs
Gegevens van oud-vrijwilligers en oud-donateurs worden uiterlijk drie jaar na beëindiging van de activiteiten als vrijwilliger of donateur uit de actieve persoonsadministratie verwijderd. Behalve als een oud-vrijwilliger of oud-donateur al eerder heeft gemeld dat zijn persoonsgegevens uit de actieve persoonsadministratie verwijderd moeten worden. In het geval  een oud-vrijwilliger of oud-donateur te kennen heeft gegeven dat zijn of haar gegevens bewaard mogen blijven, worden deze niet verwijderd..

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Wanneer uw gegevens op basis van uw toestemming worden verzameld, gebruiken we deze  totdat u uw toestemming intrekt. Vanaf de intrekking van uw toestemming worden uw gegevens bewaard voor de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Stichting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De Stichting maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, om de herkomst en het gedrag van de bezoekers op de website te analyseren, wanneer u onze website bezoekt.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met onze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. De Stichting kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. De Stichting raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting en heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pontsjewerom@gmail.com

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pontsjewerom@gmail.com